Missie-Visie

De Federale Neutrale Beroepsvereniging Verpleegkunde is een pluralistischefederale en Nederlandstalige beroepsorganisatie voor verpleegkundigen.

Missie

De Federale Neutrale Beroepsvereniging Verpleegkunde staat voor:

  • Verdediging van de verpleegkundige belangen buiten alle filosofische en politieke strekkingen
  • Federale samenwerking met andere beroeps- en belangenorganisaties onder het motto “Samen sterk”
  • Pluralistische visie op de totale gezondheidszorg: een kritische blik, vrij van belemmeringen en dogma’s
  • Vertegenwoordiging van de verpleegkundigen zowel gewestelijk, federaal als internationaal niveau

Visie

Het beroep van verpleegkundige is al jaren een knelpuntberoep. Daarom stelde minister Laurette Onkelinx in 2008 een meerjarenplan op om het beroep de volgende jaren aantrekkelijker te maken.

Het plan wil onder meer de werklast en stress in de zorgsector verminderen, een betere verloning bieden voor onregelmatige prestaties, bijzondere beroepstitels en beroepsbekwaamheden toekennen, de kaderfuncties opwaarderen en de sector nauwer betrekken bij de besluitvorming.

Een overzicht van het meerjarenplan van minister Onkelinx vind je hier.

Deontologische code voor alle verpleegkundigen in België

De deontologische code voor verpleegkundigen in België dient als leidraad voor de verpleegkundige praktijk. De code beschrijft de waarden en basisprincipes die de verpleegkundigen willen hanteren om een kwaliteitszorg te bieden die beantwoordt aan de nationale en internationale normen voor de verpleegkundige praktijk.

Algemeen schrijft de code voor dat de verpleegkunde ten dienste staat van de mens en mensheid. Iedereen heeft recht op verpleegkundige zorg, ongeacht zijn leeftijd, geslacht, afkomst, godsdienstige en politieke overtuiging, en zijn fysieke, psychische of sociale situatie.

De verpleegkundige wil de veranderingen in onze snel evoluerende maatschappij en de nieuwe inzichten in de gezondheidswetenschappen integreren in de beroepspraktijk.

De verpleegkundige werkt in het belang van de patiënt samen met collega-verpleegkundigen en andere zorgverleners, en heeft aandacht voor zijn omgeving.

De volledige deontologische code voor verpleegkundigen in België kan je hier lezen.