17.06.2021   / nieuws vanuit FNBV

IFIC: You like it…or not!

Recentelijk werd in de privéziekenhuizen de nieuwe verloningsmodaliteit IFIC ingevoerd. Dit is een federale beslissing genomen door de syndicale partners en de werkgevers op nationaal vlak. Eind april 2018 kreeg elke werknemer in zijn ziekenhuis, in het kader van de nieuwe functieclassificatie door IFIC, een document met daarbij de toewijzing van een sectorale referentiefunctie. Hieraan is een nieuw loonmodel en loonbarema gekoppeld. Alhoewel de meeste verpleegkundigen hiermee een aanzienlijke loonsverhoging zullen krijgen blijkt dit voor bepaalde functies, voornamelijk in de meer gespecialiseerde zorg, niet steeds het geval te zijn.


Wat houdt IFIC in:

Het basisprincipe is een verloning die gebaseerd is op je huidige functie en competenties die je als zorgverlener vervult in plaats van een verloning op basis van je diploma. De eerste implementatie fase is dat je werkgever je een inschaling geeft van je functie die verbonden is aan een verloning variërend voor verpleegkundigen van niveau 14 tem 19. Deze niveaus stemmen overeen met de vroegere (en nu nog geldende) barema’s.

Te consulteren:

Iedereen (privésector)heeft nu een voorstel tot inschaling gekregen en kan daar al dan niet mee akkoord gaan. Indien je niet akkoord gaat, blijft je huidige barema verloning geldig en verandert er niets aan je situatie. Maar vooraleer je deze beslissing neemt zijn hier enkele bedenkingen vanuit onze beroepsvereniging.

Het FNBV onderschrijft het principe of de formule van IFIC als een zinvol en goed systeem. We kunnen achter het principe staan van een dergelijke inschaling maar op dit moment dient er nog bijgestuurd te worden en zijn enkele aanpassingen noodzakelijk. Onder de koepel van het  AUBV dringt het FNBV er op aan dat de beroepsverenigingen mee betrokken worden in bijsturing en verdere uitrol van IFIC.

Als AUVB hebben we de taak de beroepsbelangen te verdedigen ook binnen het IFIC verhaal. Dit is niet zozeer ons focussen op individuele dossiers maar fundamentele principes van het IFIC systeem behartigen.
Daarom is het noodzakelijk dat de “problemen” in kaart gebracht worden omtrent ontbrekende functies die niet zijn opgenomen in IFIC en die in een constructief onderhoud te bespreken met de IFIC verantwoordelijken om een aanpassing te bekomen.

Wat betreft een toelichting voor je persoonlijke keuze.

Indien je een inschaling niveau hebt gekregen, kijk dan altijd eerst eens op de website IFIC  Functiewijzer – IFIC (if-ic.org)  wat die functie inhoudt. Bekijk zeker de beschrijving van de taken en de verantwoordelijkheden. Een belangrijk item is de rubriek Kennis en kunde: “Opleiding conform de wettelijke vereisten van toepassing voor de uitoefening van de functie”. Wat uiteindelijk in eerste instantie bepaald wordt door je diploma, gebaseerd op de eindtermen die bepalen in hoeverre je wettelijk gerechtigd en bevoegd bent om de taken uit te voeren in je huidige functie.

  • Als je, je terugvindt binnen je huidige functie en takenpakket en je verloning is beter door de nieuwe inschaling is er geen probleem om een overstap te maken.
  • Als je inschalingsniveau niet overeenstemt met je huidige functie of takenpakket kijk dan eens naar een andere (meestal) hogere inschaling op de IFIC functiewijzer. Stemt die beschrijving meer overeen met jouw huidige functie en takenpakket dan kan je een intern beroep aantekenen. Je appelleert dan naar een hogere inschaling met een verloning die meer aangepast is aan je huidige functie met specifieke zorg referentie en expertise. Dit beroep houdt in dat je in een gedocumenteerd verslag aangeeft welke substantiële meer-functie je werk inhoud om een andere inschaling te verantwoorden. Best stuur je een activiteitenverslag of CV en bewijzen van na- en bijscholingen mee. Weet wel dat niet de opleiding op zich je een andere inschaling waarborgt, je dient dit echter in je huidige werkomstandigheid effectief, als meerwaarde te laten valideren door het IFIC team  Dit stuur je aangetekend op naar de projectverantwoordelijke IFIC van je ziekenhuis / werkgever of geef je persoonlijk af aan de personeelsdienst waar je een ondertekend ontvangstbewijs krijgt.
  • Het interne IFIC team van je ziekenhuis verwerkt dit beroep en gaat je aanvraag al dan niet weerhouden. Dit moet steeds geargumenteerd worden. Het niet weerhouden van je aanvraag kan verschillende redenen hebben. Eén van de redenen is dat jouw functiebeschrijving niet omvat zit in de algemene IFIC functies. Dan verwijst het interne team je via een externe beroepsprocedure rechtstreeks door naar IFIC.
  • Weet ook dat er nu al gewerkt wordt aan de uitrol van IFIC fase 2 die een aanpassing zal zijn en/of verfijning van de verschillende functies zoals nu beschreven. Op dat moment kan je nog steeds de beslissing nemen over te schakelen naar de nieuwe IFIC inschaling.

Het FNBV wil graag zoveel mogelijk informatie verzamelen van functies of inschalingsniveaus die niet overeenstemmen met de huidige IFIC beschrijvingen. Wij willen die informatie, geanonimiseerd, verzamelen binnen alle overkoepelende beroepsverenigingen om een onderhoud te hebben bij de verantwoordelijken van IFIC voor de regularisatie van bepaalde functieclassificaties. De beroepsorganisaties en ook de IFIC verantwoordelijken zijn vragende partij om zeer constructief te zijn binnen deze materie.

Heb je een functieprofiel dat volgens jou niet terug te vinden is binnen de IFIC functies of verkeerd gewaardeerd wordt mail ons je profiel en dossier door via info@fnbv.be

Opgelet: het FNBV behandelt geen individuele dossiers;  hiervoor contacteer je best het intern IFIC project team van je ziekenhuis of je vakbond die je meer persoonsgerichte informatie kunnen verstrekken.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In