KB van 25 april 2014 m.b.t. de wijziging van het KB van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen. Dit koninklijk besluit werd opgemaakt op basis van advies 2013/01 van de Technische Commissie voor Verpleegkunde en heeft als doel het uniformeren en verduidelijken van het besluit van 18 juni 1990. Opvallende items : – de verplichting om voldoende bekwaam te zijn voor het uitvoeren van handelingen wordt expliciet in het KB geschreven wat krachtiger is dan in een