1.11.2023   / zorg en vormingen

Eenmalige Onkostenvergoeding van €1000 voor Studenten Verpleegkunde

Op 6 oktober 2023 heeft de Vlaamse Regering een besluit aangenomen dat regels vaststelt voor een eenmalige onkostenvergoeding voor studenten die in het academiejaar 2022-2023 een diploma van bachelor in de verpleegkunde hebben behaald met een studieomvang van 240 studiepunten.


2023-10-06 – Besluit van de Vlaamse Regering over de regels voor een eenmalige onkostenvergoeding voor studenten die in het academiejaar 2022-2023 een diploma van bachelor in de verpleegkunde behalen met een studieomvang van 240 studiepunten. – B.S. 2023-10-27

6 OKTOBER 2023. – Besluit van de Vlaamse Regering over de regels voor een eenmalige onkostenvergoeding voor studenten die in het academiejaar 2022-2023 een diploma van bachelor in de verpleegkunde behalen met een studieomvang van 240 studiepunten

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
– de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;
– de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, artikel 3, derde lid;
– het decreet van 30 juni 2023 houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten is zijn vervuld:
– De Inspectie van Financiën heeft een ongunstig advies gegeven op 3 oktober 2023.
– De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord geweigerd op 6 oktober 2023.
– De Vlaamse Regering heeft op 6 oktober 2023 beslist om voorbij te gaan aan de weigering van akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting.
– Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat het cruciaal is dat de studenten die in de het academiejaar 2022-2023 zijn afgestudeerd zo snel mogelijk kunnen worden geïnformeerd over de mogelijkheid om de uitbetaling van een onkostenvergoeding aan te vragen en de uitbetaling alleen kan gebeuren als dit besluit wordt genomen.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. Iedere student die in het academiejaar 2022-2023 aan een ambtshalve geregistreerde instelling in Vlaanderen een diploma van bachelor in de verpleegkunde behaalt met een studieomvang van 240 studiepunten, komt in aanmerking voor een eenmalige onkostenvergoeding die 1000 euro bedraagt.
Art. 2. Het Departement Zorg, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2023 over het Departement Zorg, betaalt de eenmalige onkostenvergoeding, vermeld in artikel 1, uit.
Om de eenmalige onkostenvergoeding te ontvangen, vraagt de student, vermeld in artikel 1, die onkostenvergoeding aan via een aanvraagformulier dat het voormelde departement daarvoor ter beschikking stelt op haar website.
De aanvraag, vermeld in het tweede lid, moet, op straffe van verval van het recht op de onkostenvergoeding, uiterlijk op 30 november 2023 aan het Departement Zorg worden bezorgd.
Het Departement Zorg betaalt de onkostenvergoeding voor 31 december 2023 uit.
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 oktober 2023.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 6 oktober 2023.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
H. CREVITS

Delen: Facebook - Twitter - Linked In